01: Course Syllabus

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการวิจัยการตลาด

2.       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถออกแบบวิธีการวิจัยตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบเก็บและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์

3.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยตลาดกับการวางแผนการตลาดได้เหมาะสม

เอกสารประกอบ

1.       มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์, จารุวรินทร์ โอสถานุเคราะห์, และ มรกต พรพิบูลย์, 2550, วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methods). บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์: กรุงเทพฯ

2.       Zikmund, William G., 2003. Business Research Methods, Seventh Edition. Thomson Learning: Ohio.

3.       เอกสารประกอบการสอน 

ลักษณะการเรียนการสอน

1.       การบรรยาย

2.       กรณีศึกษา

3.       การทำรายงาน

4.       การนำเสนอผลงาน

5.       การทำแบบฝึกหัดแบบเดี่ยวและกลุ่ม

6.       การอภิปรายและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

7.       การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

Class Activities                                                                   10%

Attendance/Participation                                                    10%

Class Project                                                                      30%

Midterm Exam                                                                   20%

Final Exam                                                                         30%

 ข้อตกลงในการเรียน

1.       การเช็คชื่อจะเป็นแบบสุ่มโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.       หากเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน นักศึกษาต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในคาบเรียนเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดส่งงานและจะไม่อนุญาตให้ส่งงานย้อนหลังในทุกกรณี

3.       การส่ง Assignment จะส่งภายในห้องเรียนตอนต้นคาบ (เวลา 08.40 น.) เท่านั้น  หากพ้นจากเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาขาดส่งงานและจะไม่อนุญาตให้ส่งงานย้อนหลังในทุกกรณี

ĉ
Lokweetpun Suprawan,
14 ส.ค. 2559 04:41
Comments