Home

MK321 Section 3011


ชื่อรายวิชา                     ตล. 321 การวิจัยตลาด

                                   MK321 Marketing research

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงกระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบวิธีการวิจัยให้เหมาะกับสถาน การณ์และทรัพยากรที่มีอยู่  การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบเก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัย และการประ ยุกต์ใช้ผลงานวิจัยกับการวางแผนการตลาด

อาจารย์ผู้บรรยาย             ดร. รวิพรรณ  สุภาวรรณ์

                                   อีเมล์: lokweetpun.s@bu.ac.th, โทร: 02-9020299 ต่อ 2640 (วิทยาเขตรังสิต)

วัน/เวลา/สถานที่             Section 3011: วันจันทร์ 08.40-11.10 น., RC2-504